​ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Standard Partnership

​ขอเชิญร่วมงานโครงการ Thailand MICE Standard Partnership

 

เรียน​ ท่านผู้สนใจ
ด้วย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายก ได้มีการจัดทำมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย Thailand MICE Venue Standard (TMVS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านสถานที่จัดงาน ให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมกับการแข่งขันนานาประเทศ รองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล

ในการนี้ ทีเส็บ ได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงขอเชิญท่านร่วมงานMICE Fill up Local Insightวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ โรงแรม Pacific Park Hotel, ศรีราชา จังหวัดชลบุรีภายในงานร่วมพูดคุยในหัวข้อ “บูรณาการงานอบรมด้วยมาตรฐาน” และการจัดงานที่โดนใจ และการเลือกสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานจะเพิ่มมูลค่าในการจัดงานอย่างไร และทำไมต้องได้มาตรฐาน TMVS โดยวิทยากรมากมาย อาทิ คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

Related posts