สำนักงานศาลยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลง ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารออมสิน พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลง ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารออมสิน พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินของศาล

 

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. นายศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิติบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking) ณ ห้องประชุม Krungthep 2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบงานการให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตและบริหารจัดการ ด้านการเงินขององค์กรได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ว่า ปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดบัญชีธนาคารออมสินไว้เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการเงินของศาล และสำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายพัฒนาระบบการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นศาลดิจิทัล (D-Court) ร่วมทั้งสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

จึงได้นำระบบการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ต GSB Corporate Internet Banking (CIB) ของธนาคารออมสินมาใช้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัย นำไปสู่การพัฒนาระบบการเงินการคลังของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจงานของศาลยุติธรรมได้อย่างครบวงจร บูรณาการ และยั่งยืนต่อไป โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะเริ่มใช้บริการ GSB Corporate Internet Banking (CIB) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

Related posts