เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สานพลังเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง”

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สานพลังเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง”

 

ที่ห้องประชุม อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานองค์กรภาคี ร่วมกันจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สานพลังเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีนางศรีประไพ กาญจกันทร ประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนคณะกรรมการ และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ทั้ง 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองฯ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง เข้าร่วมเวทีเสวนา ในครั้งนี้ จำนวน 150 คน ภาพรวมของการจัดงานในด้านวิชาการ มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสาธิต และระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมสังเคราะห์เป็นความคิดเห็นร่วมของภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และด้านนิทรรศการ หรือตลาดนัดการเรียนรู้

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลไกที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ร่วมกันจัดการปัญหาสำคัญของจังหวัด ที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนมี พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติในปี 2544-2549 ในประเด็น การจัดการขยะ การจัดการสิ่งแวดล้อม ลำคลอง ด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนพุดคุยหาทางออกของทุกภาคส่วนร่วมกัน และนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ซึ่งได้รับข้อเสนอและลงนามออกเป็น”คำประกาศนโยบายและกลยุทธ์การจัดการขยะจังหวัดสมุทรปราการ”ในการแก้ไขร่วมกันของทุกภาคส่วน

หลังจากมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายรองรับเป็นต้นมา จังหวัดสมุทรปราการ จึงเป็นหนึ่งใน 77 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ให้ขับเคลื่อนงานสมัชชาสุภาพเฉพาะประเด็น/พื้นที่ โดยมีการผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พัฒนาข้อเสนอนำมาสู่เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด สรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้บริหารในระดับจังหวัดหรือระดับชาติ และผลักดัน ให้เกิดการแก้ไขในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ปี 2550 – ปี 2560 จำนวน 15 ประเด็น

สำหรับในปีนี้ เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ เป็นปีสุดท้ายของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2560-2562 ในประเด็นคานงัดที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการพัฒนาข้อเสนอร่วมกันของภาคีเครือข่ายออกเป็นมติร่วมกันในการแก้ไขปัญหา การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานในระดับอำเภอ(พชอ.) การติดตามมติการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาใน 3 ประเด็น คือ 1. การสานพลังเครือข่ายเพื่อลดการตายจากอุบัติเหตุจราจรโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2. การสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม 3. การจัดการและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะโดยการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาประเด็นปัญหาของจังหวัด ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลหน้าอยู่ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 

คณาโชค ตามจิตเจริญ ภาพ ข่าว/ เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts