จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเดินหน้าส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรในการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาชีพทางเลือก

จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเดินหน้าส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรในการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาชีพทางเลือก

 


6 กันยายน 2565 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มีนโย บายปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรจังหวัดนครนายก ที่มีพื้นที่ทำนา เนื่องจากเจอภาวะวิกฤตราคาข้าวตกต่ำต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและผลกระทบจากภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติ และโรคโควิดที่เกิดขึ้น จึงมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรโดยตรงจึงเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันมาปลูกหญ้าแพงโกล่า เพื่อผลิตเป็นเสบียงอา หารสัตว์คุณภาพโดยเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ทางตรงได้ 2 แนวทางคือ 1ใช้เลี้ยงโคเนื้อ กระบือ แพะ ของตนเองและ 2สามา รถขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง

ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงสัตว์ของจังหวัดนครนายกได้เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพโดยปรับเปลี่ยนที่นาบางส่วนมาปลูกหญ้าแพงโกล่าไว้เป็นอาหารหยาบ สำหรับเลี้ยงสัตว์ของตนเองและมีการจำหน่ายสู่เกษตรกรที่มีความต้องการใช้หญ้าแพงโกล่าให้กับเกษตรกรรายอื่นที่มีความสนใจซื้อนำไปเลี้ยงสัตว์เป็นการสร้างรายได้เพิ่มและเกษตรกรในกลุ่มเครือข่ายบางส่วนได้ทำการเช่าที่นาร้างเพื่อพัฒนาเป็นแปลงหญ้าแพงโกล่าคุณภาพและ จากการที่สำนักงานปศุสัตว์

จังหวัดนครนายกมีนโยบายปรับเปลี่ยนแนวคิดของเกษตรกรจังหวัดนครนายกที่มีพื้นที่ทำนาเนื่องจากเจอภาวะวิกฤตราคาข้าวตกต่ำและภาวะภัยแล้งหันมาปลูกหญ้าแพงโกล่าพบ ว่าผลผลิตหญ้าแพงโกล่าของเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ามาซื้อผลผลิตหญ้าแพงโกล่านำไปเลี้ยงสัตว์ และในวันนี้จึงได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชากา รสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อทำการให้คำแนะนำวิธีการปลูก หญ้าแพงโกล่าและนำไปสู่การผลิตในรูปแบบหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดก้อนเป็นการสำรองเสบียงสัตว์และเป็นสินค้าหญ้าแห้งอัดก้อนของกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายจังหวัดนครนายกต่อไป

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts