อุบลราชธานี​-ผู้ว่าอุบล​ฯ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 30 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อุบลราชธานี​-ผู้ว่าอุบล​ฯ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ 30 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบบันทึกข้อมูลสถิติ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5
โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบอินเทอร์เน็ตโดยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ และเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน​

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมูลนิธิอาสาสมัครกู้ชีพ/กู้ภัย รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง วางมาตรการแผนงานในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รวมถึงสามารถขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว สมบูรณ์ และที่สำคัญจะนำไปสู่การมีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน

โดยบูรณาการการดำเนินงานกันทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลของจังหวัดอุบลราชธานี ถือว่าน่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ทางหน่วยงานต่าง ๆ ก็เตรียมมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยในเรื่องของการสัญจรเป็นอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อความปลอดภัยของทุกคน โดยตั้งเป้าไว้ที่ต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตลงให้ได้อย่างร้อยละ 30

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts