‘อัครา อาสาปันอิ่มปันยิ้มให้สังคม’ ภายใต้โครงการ ‘มื้อนี้ พี่เลี้ยง’ (มีคลิป)

จ.นครนายก : ‘อัครา อาสาปันอิ่มปันยิ้มให้สังคม’ ภายใต้โครงการ ‘มื้อนี้ พี่เลี้ยง’ โดยเครือบริษัทแสงทองสหฟาร์มและอัครากรุ๊ป จัดโครงการฯสำหรับเด็กนักเรียน ในสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และขาดสารอาหาร อีกทั้งส่งเสริมภาวะด้านโภชนาการในระยะยาวให้กับนักเรียน 9 พฤศจิกายน 2563

ที่โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คุณธนาวุฑ เอื้อละพันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัทแสงทองสหฟาร์มและอัครากรุ๊ป คุณวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา คุณวิษณุ รูปสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม ได้ร่วมเปิดโครงการ‘อัครา อาสาปันอิ่มปันยิ้มให้สังคม’ ภายใต้โครงการ ‘มื้อนี้ พี่เลี้ยง’ โดยเครือบริษัทแสงทองสหฟาร์มและอัครากรุ๊ป จัดโครงการฯ ขึ้น

โดยมี นางสาวกุลณัฐ เหมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง คณะครู กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และขาดสารอาหาร อีกทั้งส่งเสริมภาวะด้านโภชนาการในระยะยาวให้กับนักเรียน และเป็นโอกาสที่เด็กนักเรียน จะได้รับโภชนาการทางด้านอาหารที่ครบถ้วนจากอาหารกลางวันที่ได้รับประทานในโรงเรียน จากวิกฤติ โควิด-19 ที่ผ่านมา และจากผลการสำรวจของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ผ่านมาพบว่า

ในภาคเรียนที่ 1/2563 ผลกระทบจากปัญหาวิกฤติโควิด -19 ทำให้มีนักเรียนยากจนพิเศษเพิ่มมากขึ้นถึง 1,068,340 คน ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมาถึง 354,373 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษามากถึง 73% ซึ่งพบมากในพื้นที่ห่างไกล ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงภาวะโภชนาการที่ต่ำมาก จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ‘อัครา’ มองเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งโครงการ ‘อัครา อาสาปันอิ่มปันยิ้มให้สังคม โดยคาดหวังให้น้อง ๆ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า สารอาหารครบถ้วน ถูกหลักโภชนาการ และพัฒนาระบบอาหารอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts