ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ชาวบ้านบางสระเก้า ชุมชน OTOP นวัตวิถี พลิกวิถีชนบท สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนวัตวิถี จุดเด่นแหล่งผลิตเสื่อกก (มีคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ชาวบ้านบางสระเก้า ชุมชน OTOP นวัตวิถี พลิกวิถีชนบท สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนวัตวิถี จุดเด่นแหล่งผลิตเสื่อกก

 

 

วันนี้ ( 30 พ.ย.63 ) ที่ชุมชน นวัตวิถีบ้านบางสระเก้า ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เยี่ยมชม และ ให้กำลังใจชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบโดยรวมต่อชุมชนแต่ชาวบ้านก็ได้ปรับวิถีชีวิตใหม่ ด้วยการผลิตสินค้าออกจำหน่ายนอกพื้นที่ทั้งรูปแบบสินค้าออนไลน์ สินค้าขายฝาก สินค้าตามออร์เดอเพื่อประคับประคองอาชีพเสริมจากการทำนาข้าว สวนผลไม้ การเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และ ประมงพื้นบ้าน

โดยหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีบางสระเก้ามี 5 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1บ้าน เนิน / หมู่ที่ 2บ้านกลาง / หมู่ที่ 3บ้านเนินกลาง / หมู่ที่ 4บ้านกองหิน และ หมู่ที่ 5 บ้านปลา ธนาคารปู เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วม สร้างความประทับเพื่อให้นักท่องเที่ยวติดใจและบอกต่อ หรือกลับมาท่องเที่ยวอีกในโอกาสต่อไป สินค้าที่ขึ้นชื่อของบางสระเก้าคือผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่มียอดสั่งจากต่างประเทศ และในประเทศจำนวนมากเนื่องจากคุณภาพดี มีความคงทน สวยงาม และหลากหลาย


ทั้งนี้ ตำบลบางสระเก้า ตั้งอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีพื้นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ เชื่อมต่อสู่ทะเลป่าชายเลน ชาวบ้านในตำบลมีอาชีพเกี่ยวข้องกับการทอเสื่อ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการประมงพื้นบ้าน 3 น้ำ 9 นา คือ น้ำจืด น้ำเค็ม และ น้ำกร่อย /นาข้าว / นากก / นาปอ /นาบัว / นาถั่ว / นาข้าวโพด / นามะพร้าว นามะนาว และ นากุ้ง จากประวัติแต่เดิม ได้มีการเล่ากันว่า ในท้องที่นี้ได้มีช้างป่ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ทางเดินของช้าง เกิดเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่ เมื่อฝนตกก็แปรสภาพเป็นคลองน้ำ และเมื่อเวลาช้างนอนจมปลักทำให้ดินยุบตัวเกิดเป็น สระขนาดใหญ่ ซึ่งมีทั้ง สิ้น 9 สระ จึงเรียกท้องที่บริเวณนี้ว่า “บางสระเก้า”

ไตรรงค์ มีทับทิม รายงาน

Related posts