ชลบุรี#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมงานวันหนูน้อยคนเก่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก (มีคลิป)

ชลบุรี#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมงานวันหนูน้อยคนเก่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา จัดกิจกรรมงานวันหนูน้อยคนเก่ง โดยนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความรู้ ความสามารถบนเวที โดยการเต้นประกอบเพลง จากนั้นนักเรียนและคณะครูได้พร้อมใจกันร้องเพลงอนุบาลรำลึก เพื่อสร้างความสามัคคีและความทรงจำก่อนจบการศึกษาในปีนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มีกำหนดจัดที่โรงพละเทศบาลเมืองศรีราชา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ covid 19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้ปรับเปลี่ยนให้เด็กนักเรียนได้จักิจกรรมภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งทางคุณครูได้ไลฟ์สด ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพ ส่งให้ผู้ปกครองรับชม ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค covid 19 ของรัฐบาล

โดยกิจกรรมนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตที่มุ่งเน้นให้เด็กก่อนเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการครบทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และเพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ ฝึกให้มีการพัฒนาในการแสดงออก มีความมั่นใจ สามารถทำกิจกรรมร่วมกลุ่มได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถพิเศษทั้งในด้านต่างๆให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ชำนาญ/ศรีราชา

Related posts