สระแก้ว-เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ (มีคลิป)

สระแก้ว-เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

*****เช้าวันนี้10มิถุนายน 2564 ณ บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายวินัย โตเจริญ นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี พ.ต.อ.อาวัฒน์ พิบูลย์สวัสดิ์ ผกก. สภ.อรัญประเทศ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณธรรศ วงศ์อาษา สารวัตร์ป้องกันปราบปราม สภ.อรัญประเทศ มีฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ

*****พ.ต.อ.อาวัฒน์ พิบูลย์สวัสดิ์ ผกก. สภ.อรัญประเทศ กล่าวว่า ตามที่ตำรวจภูธรภาค 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ ดำเนินงาน “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ

จึงได้พิจารณาคัดเลือก บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 7 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วนการปฏิบัติงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านหินลาด ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการจากสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ ฝ่ายปกครองสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน

*****นายวินัย โตเจริญ นายอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า ทั้งนี้ เป็นการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

***ภาพ/อดิศักดิ์ สระแก้ว/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts