ชลบุรี#หัวใจวายฉับพลัน พรากชีวิต นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ชลบุรี#หัวใจวายฉับพลัน พรากชีวิต นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

 


เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งว่า นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ได้เกิดอาการช็อคหมดสติ ก่อนที่จะถูกทำตัวส่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และได้เสียชีวิตอย่างสงบในเวลาต่อ ด้วยอาการหัวใจวายฉับพลัน เนื่องจาก นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ทำบอลลูนหัวใจด้วย สำหรับประวัติการทำงาน

คณะกรรมการสุขาภิบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2542
เป็นผู้ต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน
ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 – ปัจจุบัน
ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก 3 สมัยประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ……
สำนักงานสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมาธิการพิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่น พ.ศ. ….
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า บริเวณทะเลเกาะสีชัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 –ปัจจุบัน
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าบริเวณทะเลเกาะสีชัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

ผลงาน
เป็นผู้ริเริ่มในการจัดงานประจำปี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวเกาะสีชังอย่างหาที่เปรียบมิได้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 สำหรับปีนี้กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ภายใต้ชื่องาน “งานรำลึก 164 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 18 ของชาวเกาะสีชัง” ประจำปี 2560ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภคของประชาชนบนเกาะสีชัง โดยการประสานให้บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (East Water) ผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืด แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2547ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ อนุรักษ์มรดกไทย ประดับพระปรมาภิไธยย่อ “สธ”และรับมอบประกาศเกียรติบัตร จากนายพิสิฐ เกตุผาสุก ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในงานมหกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2548ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทะเลรอบเกาะสีชัง เช่น ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหาปะการังและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย ปัญหาการจับสัตว์น้ำด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการจัดระเบียบการจอดเรือ เป็นต้น โดยการขอเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ลงไปในทะเลเพื่อที่จะได้มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่จะดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ทำให้มีพื้นที่ส่วนที่เป็นทะเลเพิ่มขึ้นอีก 17.65 ตารางกิโลเมตร รวมกับเขตการปกครองเดิม 7.96 ตารางกิโลเมตร รวมเป็น 25.61 ตารางกิโลเมตร ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีได้รับประกาศเกียรติคุณชั้น 3 จากกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่เทศบาลอย่างดียิ่ง และบังเกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ท้องถิ่น จนครบ 2 สมัย พ.ศ. 2552ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีพของประชาชนบนเกาะสีชัง โดยการประสานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการวางสายเคเบิลใต้ทะเล เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้ามายังเกาะสีชัง แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2552เป็นผู้ประสานงานและผลักดันในการแก้ไชปัญหาการออกโฉนดที่ดินอำเภอเกาะสีชังจากการเดินสำรวจเมื่อปีพ.ศ. 2536 ที่ค้างแจกจำนวน 530 แปลง จนสามารถออกโฉนดได้ ในปีพ.ศ. 2556 รวมระยะเวลาดำเนินการ 20 ปีเป็นผู้นำด้านภาษาจีนมาสู่ท้องถิ่น โดยเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการศึกษา กับวิทยาลัยครู หลิ่วโจว เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ให้เทียบเท่ากับสังคมเมือง เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปีพ.ศ. 2558 โดยการนำครูจีนเจ้าของภาษามาสอนภาษาจีนให้กับคนในท้องถิ่นเป็นผู้ผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีการขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง เพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยว่าจ้างสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทำการศึกษาวิจัยฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ตั้งแต่เป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

 

ชำนาญ/ศรีราชา

Related posts