สระแก้ว-ผู้ว่าสระแก้วจัดประชุมทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปีเพื่อพัฒนาสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

*****วันนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี พ.ศ 2566 ถึง 2570 โดยมี นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดทำแผนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 


*****จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานมี หน้าที่ประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดสระแก้วตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดสระแก้วในทุกมิติให้สดยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศแผนแม่บทแผนปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายรัฐบาลสั่งการของนายกรัฐมนตรีและแผนพัฒนาภาคประชาชนบริบทของจังหวัดสระแก้ว เรื่องของศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของประชาชน


*****สำหรับเรื่องพิจารณา จังหวัดสระแก้วได้กำหนดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยมีประเด็นการพิจารณาในเรื่องการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ขั้นตอนและระยะเวลา ในการจัดทำแผน ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) การเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด การจัดทำร่าง TOR และดำเนินกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนา ด้านจัดเวทีรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนจำนวน 6 ครั้ง คือ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจพิเศษ ด้านความมั่นคง มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนด


*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร ส่วนใหญ่จะเดินทางเพื่อชื้อสินค้าสมุนไพรเพื่อบำรุงส่งเสริมสุขภาพบริการส่งเสริมสุขภาพ เที่ยวชมแหล่งธรรมชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในนเมืองสมุนไพรก่อให้เกิดผลต่อการยกระดับความเป็นของชุมชนยังพบว่ามีปัญหาด้านการปลูกหรือการแปรรูปสมุนไพรของจังหวัดสระแก้ววัตถุดิบที่กลุ่มวิสาหกิจส่งมาให้มีปริมาณน้อยจึงทำห้การผลิตสมุนไพรติดขัดขาดเครื่องมือที่จำเป็นในการแปรรูปสมุนไพร เช่นเครืองหั่น เครื่องล้าง ตู้อบ เครื่องบด ซึ่งทำให้แปรรูปได้ช้า สำหรับการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงกว่าการปศุสัตว์ประเภทอื่น โดยในปี 2563 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในจังหวัดได้แก่ โคเนื้อ เลี้ยงมากที่อำเภอโคกสูงและอำเภอวัฒนานคร ส่วนโคนมเลี้ยงมากที่อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดควรเร่งส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทั้งสองชนิดเพิ่มมากขึ้น ด้านการปลูกผลไม้ เช่น

ลำไยและมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นต้น ส่วนพื้นที่การปลูกข้าวโพดมีแนวโน้มลดลง เนื่องราคาผลผลิตลดลง สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยขยายตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจากอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสระแก้วและพืชเศรษฐกิจอื่นเราก็ต้องส่งเสริมไปพร้อมกันในที่สุด ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา สำหรับประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย บทวิเคราะห์เป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ระยะ 5 ปี โดยที่วัดความสำเร็จและเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์เป้าหมายและตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาที่เพียงพอและแผนโครงการอย่างย่อ ทั้งนี้ที่ประชุมจะได้นำไปพิจารณาร่วมกันเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนตามขั้นตอนที่สำนักงานจังหวัดสระแก้วเสนอต่อไป

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts