ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 915 (มีคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 915

 

ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ รุ่นที่ 915 กรมการปกครอง โดยวิทยาลัยการปกครอง กำหนด จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79, 80 และ
รุ่นที่ 81 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในหลักสูตรได้บรรจุให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ เป็นรุ่นที่ 915 สำหรับหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 81 จำนวนทั้งสิ้น 115 คน โดยอบรมระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่ 27พฤศจิกายน 2564 รวม 6 วัน เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นผู้นำที่มีความเสียสละ อดทน และทำความรู้จัก สนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในรุ่นของนักศึกษา

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นบังเกิดผลดีต่อองค์กรและประเทศชาติในอนาคตสืบไปโดยนายภัครธรณ์ กล่าวต่อว่า การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดของอำเภอ จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ แบบแผน วิธีปฏิบัติของกิจการลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมดังนั้น ผมขอให้ทุกคนได้ตั้งใจศึกษา คันคว้า รับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ให้เกิดความกระจ่างเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ แบบแผน ของกิจการลูกเสือด้วยความมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของค่ายลูกเสือวชิราวุธอย่างเคร่งครัด

Related posts