นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ การเมืองโลก” รุ่น 11 ลงพื้นที่เกาะล้าน และสัมภาษณ์ผู้บริหารเมืองพัทยา เรื่อง “การจัดการขยะบริเวณเกาะล้าน พัทยา”

นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ การเมืองโลก” รุ่น 11 ลงพื้นที่เกาะล้าน และสัมภาษณ์ผู้บริหารเมืองพัทยา เรื่อง “การจัดการขยะบริเวณเกาะล้าน พัทยา”

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 65 นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ การเมืองโลก” รุ่น 11 ลงพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา เพื่อเก็บข้อมูล และในช่วงเช้า วันที่ 19 ก.ย. 65 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์นักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า เกี่ยวกับการศึกษาหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียน ในเศรษฐกิจ การเมืองโลก” ณ ห้องทีมงานเลขานุการนายกเมืองพัทยา

สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 11 จัดการศึกษาหลักสูตร “ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจ การเมืองโลก” เพื่อศึกษาโอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับจากประชาคมอาเชียน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นรอบด้านและเป็นระบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและนโยบายที่เหมาะสมของประเทศโดยมุ่งเน้นเนื้อหาในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย เรื่อง “การจัดการขยะบริเวณเกาะล้าน พัทยา” ต่อไป

 

 

Related posts