จ.นครนายก : พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนายก

จ.นครนายก : พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนายก เพื่อมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงินประเดิมเริ่มต้น กองทุนละ 8,000 บาท ไปใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

22 กันยายน 2565 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครนายก โดยมีนายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน ทั้งนี้ กองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาด ในสังคมไทย และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น

จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำ พระราชทรัพย์ดังกล่าว สมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงินประเดิมเริ่มต้น กองทุนละ 8,000 บาท ไปใช้ในการดำเนินงานกองทุน เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมของความสามัคคี ความเสียสละ และการแสดงออกซึ่งการพึ่งตนเอง พึ่งพากันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวพระราชดำริ


จังหวัดนครนายก จึงได้ดำเนินการจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และ ปี 2565 จำนวน 8 กองทุน 8 หมู่บ้านๆละ 2 คนและมอบโล่รางวัลชนะเลิศ ให้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จำนวน 1 คน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวคำถวายปณิธานหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นเงินทุนตั้งต้นและนำไปขับเคลื่อน กองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทางที่กำหนดต่อไป


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts