Kick off Workshop “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย”

Kick off Workshop “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สถาวันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “อนุกรมวิธานของปลาทะเลในประเทศไทย” (𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗳𝗶𝘀𝗵 𝐓𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมด้วย ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล กล่าวให้การต้อนรับ


.
กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สวทล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานของปลาทะเล ลูกปลาวัยอ่อน และปลาในแนวปะการัง เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอนุกรมวิธานปลาทะเล รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายนักอนุกรมวิธานทางทะเลในอนาคต ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการเรียนรู้ คือ 𝟏) 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐭𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 𝟐) 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐥𝐚𝐫𝐯𝐚𝐞 𝐭𝐚𝐱𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 และ 𝟑) 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐞𝐟 𝐟𝐢𝐬𝐡 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧


.
การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านอนุกรมวิธานทางทะเลอย่างยั่งยืน” ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2567 งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าโครงการ

Related posts