องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดสระแก้ว ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน///

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจังหวัดสระแก้ว ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน///

*****ของเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา13.00 น. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ถุง ไปมอบแก่ประชาชน และมอบทุนการศึกษา แก่เด็กหญิงพิชญา อักษร อายุ 8 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม และเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ณ หอประชุมโรงเรียน บ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วโดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัด นายอำเภอคลองหาด ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนผู้สูงอายุมารับสิงของพระราชทานในครั้งนี้

*****นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี กล่าวว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๕๐๐ ชุด มูลนิธิพระดาบส ได้ออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ โรงพยาบาล รามาธิบดี ร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกหน่วยเผยแพร่ความรู้ และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์สนับสนุน ทุนการศึกษา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษา ทางไกลแก่โรงเรียนต่าง ๆ และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้ สำหรับเยาวชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนต่าง ๆ และช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดี
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรี ดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา

และต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนา รวมทั้งเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม ราชินี และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้คณะองคมนตรีกำกับดูแล ในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆ ให้มีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น กับเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว ประจัก สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts