นราธิวาส- พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

นราธิวาส- พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

 


วันที่ 11 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สตรีเป็นพลังอันสำคัญในชุมชนที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ปรองดองกันอย่างสันติในสังคม มีจิตสำนึกและตระหนักรู้ในหน้าที่ของพลเมืองที่ดี

และรู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ โดยกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง จนสามารถพึ่งตนเองได้ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ที่แตกต่างในการนับถือศาสนา แต่ไม่สร้างความแตกแยกในชุมชน นอกจากนี้การปลูกฝัง ให้สตรีมีความรู้เรื่องการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรมนูญ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับนั้น สตรีต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ด้านความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนงาน และความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนร่วม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพิ่มองค์ความรู้ ทักษะวิชาการใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำสตรี ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลพื้นที่ชุมชน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองจะได้มีขวัญกำลังใจในการทำงานช่วยเหลือสังคมต่อไป


นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานของคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบลสู่หมู่บ้าน เสริมสร้างความรักความสามัคคี ของผู้นำสตรีในระดับตำบล สร้างเครือข่ายการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ให้สตรีมีความรู้ มีทักษะ ในการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกศาสนา

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts