ชลบุรี# เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี นายกฯไข่ แถลงนโยบายต่อสภาฯ (มีคลิป)

ชลบุรี# เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬอ อำเภอเมืองชลบุรี นายกฯไข่ แถลงนโยบายต่อสภาฯ จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลดอนหัวฬ่อตลอดไป

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=uyd61KGTkvc[/embedyt]

# เวลา 10.00 น.วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น6 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี นายมานพ พันธ์ุวร ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 มี นายไมตรี(ไข่)ประเสริฐ นายกเทศมนตรี นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรี นายภักดี หอมเสียง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล นางกวินนาถ พึ่งมั่น รักษาการปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาฯ) ผู้อำนวยการกอง ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษฯ ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข่าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในที่ประชุมสภาฯ

นายไมตรี(ไข่) ประเสริฐ นายกเทศมนตรี ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาฯจะทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทุกด้านอย่างมีศักยภาพและทำให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ ” ดอนหัวฬ่อน่าอยู่ คู่เมืองอุตสาหกรรม ผู้นำโปร่งใส ใส่ใจประชาชน สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ ” โดยมีนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย นโยบายด้านการบริการประชาชนและระบบราชการ โดยจะได้มีการนำเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง กระผมจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนหัวฬ่อตลอดไป

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

Related posts