ชลบุรี-จุดคัดกรองประชาชนเขตรอยต่อบ่อวิน-ปลวกแดงหวั่นโควิค-19 แพร่กระจายเข้าพื้นที่ (มีคลิป)

ชลบุรี-จุดคัดกรองประชาชนเขตรอยต่อบ่อวิน-ปลวกแดงหวั่นโควิค-19 แพร่กระจายเข้าพื้นที่

ตามที่มีคำสั่งพล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี และ สบค.มีสาระสำคัญดังนี้ 1. การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเพิ่มอีก 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา จากประกาศมาตรการล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวครั้งที่แล้วที่มีผลมาแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. ซึ่งครอบคลุม 10 จังหวัดไปแล้ว คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และเพิ่มอีก 3 จังหวัด ได้แก่

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา 2. มาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายและดำเนินกิจกรรมของบุคคล ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่ ให้จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พักโดยไม่จำเป็น หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น ยกเว้นบางกรณีที่จำเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์และรับบริการทางการแพทย์ เป็นต้น 3. กำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับซี่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.ถึง 2 ส.ค.

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศมาตราการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโคโรนา 2019 (โควิค-19)อาทิปิดสถานบริการต่างๆ รวมไปถึงตั้งด่านจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ ตามเส้นทางถนนสายหลักที่รอยต่อกับจังหวัดข้างเคียง รวม 8 จุดโดยมีกำลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจรถโดยสาร และรถยนต์ส่วนบุคคล ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น

วันนี้ 20 ก.ค. ที่ถนนสายห้วยปราบ-ปลวกแดง ม.3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการตั้งด่านจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโคโรนา 2019 (โควิค-19)ที่ประกอบไปด้วยจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิ ประชาชนเดินทางมากับรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล จุดคัดกรองทั้งหมด 8 จุดในแต่ละอำเภอที่รอยต่อจังหวัด

ซึ่งจะคัดกรองกันอย่างเต็มที่ จึงขอความร่วมมือพี่น้องที่ผ่านจังหวัดชลบุรี หรือผ่านจุดคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัดนั้นต้องหนังสื่อขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด จะมีการตรวจคัดกรองอย่างนี้ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่ถ้าหากยังไม่คลี่คลายทางเราจะตั้งจุดคัดกรองไปเรื่อยๆ โดยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดให้แกน คิวอาร์โค้ดเว๊ึหยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อลงทะเบียน

ภาพ/ข่าว-ไพโรจน์ วรนุชกุล/ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) สัมภาษณ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts