สระแก้ว-เปิดศูนย์เรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแสนสุขโมเดล (มีคลิป)

สระแก้ว-เปิดศูนย์เรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแสนสุขโมเดล

*****เช้าวันนี้ โรงเรียนบ้านแสนสุข อำเภออรัญประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 บริหารงานโดยนายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต.2 นายวัลลพ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนแสนสุข นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมพิธีเปิดจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แสนสุข โมเดล ซึ่งการดำเนินการได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากชาวบ้านแสนสุขเป็นอย่างดี (ท่านสามารถติดตามชมและดาวน์โหลดภาพกิจกรรม


*****นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนแสนสุข กล่าวว่า ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็น การเดินหน้าตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โดยบูรณาการมุ่งสู่เป้าหมาย ความยั่งยืนของโลกอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ช่วยสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน


*****จากนั้นเปิดงานสืบสานประเพณีตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านแสนสุข กิจกรรมดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ครั้งที่ ๕ นายวัลลพ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่าในวันนี้ จากคำกล่าวรายงานเห็นได้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นอันดับแรกที่ต้องส่งเสริมจัดให้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม จัดกระบวนการเรียนรู้ และหน่วยประสานงานแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ และเป็นการขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาชนอย่างแพร่หลายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วเปิด งานสืบสานประเพณีตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง กิจกรรมดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ครั้งที่ ๕ รักแม่โพสพ รวมถึงจะมีการเพิ่มฐานเรียนรู้อื่นในอนาคต เพื่อยกระดับและพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ สำหรับฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนทั่วไปได้ มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว


***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts