ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ ( 5 ธ.ค.64 ) ที่ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2564 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำผู้ร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูปที่ออกรับบิณฑบาตแบ่งออกเป็น 5 สาย หลังจากนั้นภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปวงพสกนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

และจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลาย 70 กว่าปี แห่งการครองราชย์ เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่า ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมือง ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรัก ความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า เมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4,741 โครงการยังคงเจริญงอกงามผลิดอกออกผลทั่วสารทิศ หล่อเลี้ยงทุกชีวิต ทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชวาท

และพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้พสกนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น พระองค์จึงสถิตอยู่ในดวงใจของทวยราษฎร์ตลอดมาทรงเป็นประดุจดวงประทีปส่องชีวิตผองพสกนิกรทั่วหล้า ก่อเกิดประโยชน์ความสมานฉันท์นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงพสกนิกรในจังหวัดจันทบุรีได้ตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจักมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อร่วมกันพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

 

Related posts