มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าและหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าและหอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก
       มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 ณ คูโบต้าฟาร์ม โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหอการค้าไทยและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมในงานพิธีฯ
      การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อความร่วมมือทางวชิาการและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและ พัฒนาทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเกษตรของภาคตะวันออก อีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมศักยภาพในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Related posts