มจพ.วิทยาเขตระยอง แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ นศ.และอาจารย์ไทย-สิงคโปร์ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชนด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชนชาว จ.ระยอง

มจพ.วิทยาเขตระยอง แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่ นศ.และอาจารย์ไทย-สิงคโปร์ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชนด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชนชาว จ.ระยอง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 มี.ค.ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง(มจพ.ระยอง) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชน ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน หรือ KMUTNB x SPTemasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange programme 2023 (KMUTNB x SP TF-SCALE 2023) มี ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง มอบ ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง ผศ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มจพ.วิทยาเขตระยอง ร่วมแสดงความยินดี

โดยในงานได้มีการนำเสนอนวัตกรรมที่นักศึกษาของ มจพ.วิทยาเขตระยอง และนักศึกษาของทางสิงคโปร์ ที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของประชาชนในพื้นที่นำร่องร่วมกับ 4 รพ.สต. ประกอบด้วย รพ.สต.บ้านกระเฉด รพ.สต.หนองสะพาน รพ.สต.ชากบก รพ.สต.บ้านพยูน นำมาวิเคราะห์สร้างเป็นต้นแบบด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ดูแลสุขภาพประชาชน ได้แก่นวัตกรรมตู้กดอาหารเพื่อสุขภาพ อำนวยความสะดวกประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นเก็บข้อมูลพบประชาชนไม่ชอบทานข้าวเช้า จึงได้มีสร้างนวัตกรรมตู้กดอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ และนวัตกรรมหนังสือเล่มเล็กประจำตัว มีการจดบันทึกการทำปฏิทินการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นสมุดบันทึกออนไลน์สุขภาพสำหรับผู้หญิงสูงวัย จดบันทึกการเข้ารักษาพยาบาล รวมทั้งนวัตกรรมรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีสุขภาพดี หรือรถพุ่มพวง เพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวิทยาลัย Singapore Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้พัฒนาความร่วมมือในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดเริ่มต้นจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับแรกในปี พ.ศ. 2561 และได้มีโครงการความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่สำคัญผ่านกิจกรรมที่เน้นทักษะ Design Thinking หรือ ทักษะการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา เน้นมุมมองของผู้ใช้ เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ในแต่ละสถานการณ์

ซึ่งหลังการแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ได้รับการประสานงานจาก วิทยาลัย Singapore Polytechnic (SP) ร่วมกับ Temasek Foundation (TF)สาธารณรัฐสิงคโปร์ เชิญเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาอีกครั้งภายใต้ชื่อ Temasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange (TF SCALE) โดยโครงการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วงกิจกรรม คือ Part 1 ได้มีการจัดกิจกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.ย.ถึง 1 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยทางวิทยาลัย Singapore Polytechnic (SP) และ Temasek Foundation (TF) Singapore ได้สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา มจพ. จำนวน 20 ทุน ครอบคลุมบัตรโดยสาร ที่พัก และอาหารตลอดกิจกรรม

โดยเข้าร่วมกิจกรรม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และได้รับความร่วมมือจากหลากหลายองค์กรภาคอุตสาหกรรมของสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยในอาเซียน ได้แก่ Muhammadiyah University of Makassar (UNISMUH) สาธารณรัฐอินโดนีเซียวิทยาลัย Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP) สาธารณรัฐอินโดนีเซียและมหาวิทยาลัย National University Management (NUM) ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและ Part 2 มีกำหนดจัดกิจกรรม ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6 – 17 มี.ค.66 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาชุมชน KMUTNB x SP Temasek Foundation Specialists’ Community and Leadership Exchange programme 2023 (KMUTNB x SP TF-SCALE 2023) ทั้งนี้กิจกรรมมีรูปแบบให้นักศึกษา มจพ.ชาวไทย 20 คน อาจารย์ 4 คน และนักศึกษาชาวสิงคโปร์ 20 คน อาจารย์สิงคโปร์ 2 คน ได้มีโอกาสลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนร่วมกัน เพื่อนำข้อมูลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักการ Design Thinking ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งโจทย์ในครั้งนี้มุ่งเน้นวัตกรรมชุมชนด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive healthcare) โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อเข้าศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 4 แห่ง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ เชื่อว่ากิจกรรมฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และช่วยในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของผู้คนในชุมชนผ่านการคิดค้นนวัตกรรมที่จะนำมาส่งเสริมกับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในพื้นที่ต่อไป

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts