อบจ.ระยอง ร่วมกับ ม.บูรพา จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมรุ่งเรือง จ.ระยอง มีตัวแทนประชาชนจาก 6 ชุมชนเข้าร่วม

อบจ.ระยอง ร่วมกับ ม.บูรพา จัดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าเทียบเรือแหลมรุ่งเรือง จ.ระยอง มีตัวแทนประชาชนจาก 6 ชุมชนเข้าร่วม

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมประชาพิจารณ์โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าเรือแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง โดยนายสมศักดิ์ เกตุสาคร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด มี ดร.ปัทมา พอดี หัวหน้าโครงการ เป็นผู้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน สื่อมวลชนเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพความเหมาะสมของแหลมรุ่งเรืองในการเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและท่าเรือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ของจังหวัดระยอง อีกทั้ง จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาแหลมรุ่งเรือง ตามหลักโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) การจัดระดมความคิดเห็นจากผู้ที่พักอาศัยในชุมชนแหลมรุ่งเรือง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ทราบผลกระทบที่มีต่อชุมชนในทุกมิติ รวมทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ และกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนแหลมรุ่งเรืองที่ตรงตามความต้องการของผู้อาศัยในชุมชน

 

การนี้ คณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทำการศึกษาและสำรวจพื้นที่ทั้งด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการท่าเรือ โดยครั้งนี้มีชุมชนเข้าร่วมในการประชาพิจารณ์ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชนก้นปึกปากคลอง ชุมชนปากน้ำ 1 ชุมชนปากน้ำ 2 ชุมชนสมุทรเจดีย์ และชุมชนสัมฤทธิ์ รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งผลการประชุมประชาพิจารณ์ครั้งนี้ จะนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำกรอบแนวคิดในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้สอดคล้องตามแผนแม่บทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองต่อไป

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts