วธ.ชวนศาสนิกชนไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล และศาสนสถาน เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

วธ.ชวนศาสนิกชนไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล และศาสนสถาน เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

 

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หน่วยงานภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนร่วมเดินทางไปไหว้พระ ๑๐ วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563”
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ที่สำคัญได้ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรม
ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุรพมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงเป็นพุทธศาสนิก และอัครศาสนูปถัมภก


อีกทั้ง ยังเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงธรรมะ ส่งผลให้ชีวิตและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ได้มีโอกาสไปไหว้พระร่วมกับครอบครัว เพื่อทำกุศลร่วมกันในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยประชาชน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖3 ในการเดินทางไปไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล ซึ่งในวัดที่เกี่ยวข้องในราชวงศ์จักรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริการรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๒ คัน แบ่งเป็นฝั่งพระนคร จำนวน 6 คัน และฝั่งธนบุรี จำนวน ๖ คัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.


โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถขึ้นรถโดยสารได้ที่สนามหลวง และวัดที่ร่วมกิจกรรม ตลอดจนมีช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เปิดศาสนสถานให้ประชาชนได้เข้าชม ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึงเช้าวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีพิธีตรียัมปวายในช่วงเช้า
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนาจัดเจ้าหน้าที่ประจำวัดทั้ง ๑๐ วัด
เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับประชาชนที่มาร่วมไหว้พระ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ
๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรม เส้นทางการเดินรถ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765 หรือ Line id : @dra.go.th ช่องทาง open chat


———————

Related posts