อุบลราชธานี-ติดตามความก้าวหน้าการตั้งจิตอาสาพระราชทาน เพิ่ม ปี 2563 กว่า 11,973 คน

อุบลราชธานี-ติดตามความก้าวหน้าการตั้งจิตอาสาพระราชทาน เพิ่ม ปี 2563 กว่า 11,973 คน

 

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจิตอาสา พระราชทาน จังหวัดอุบลราชธานีในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งการเตรียม ฝึกอบรมจิตอาสาที่สมัครเข้ามาประจำปี 2563 จำนวน 11,973 คน


ในท้องที่ 25 อำเภอ 233 แห่ง โดยมีแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบกองกำลังจิตอาสพระราชทานประจำอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสภาพความพร้อมของกองกำลังจิตอาสาให้พร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป ทั้งนี้กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้เกิดการบูรณาการมีประสิทธิผล เพื่อให้จิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของกระทรวงมหาดไทยให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563


อย่างไรก็ตาม​ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในห้วงที่ผ่านมา ปี 2562 ช่วงสัญจรปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2563 ปรากฏว่ามีจิตอาสาได้มาปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสที่สำคัญสำคัญ รวมทั้งสิ้น 18,406 คน

เอกชัย​ โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts