สมัชชาสุขภาพขอนแก่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน ชูภาคประชาชน เป็นผู้นำองค์กรคนใหม่

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (คจ.สจ.) รุกทำแผนยุทธศาสตร์และแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน 3 ประเด็นหลัก เป็นแนวทางการทำงานในปี 63 “ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวถนน” รับเลือกเป็นประธานฯคนใหม่ แทนคนเก่าที่ครบวาระ

 


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงแรมไอโฮเทล จ.ขอนแก่น นายวิรัช มั่นในบุญธรรม ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น (คจ.สจ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ที่ปรึกษา,คณะทำงานประเด็นหลัก และตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ในปีที่ผ่านมา (ปี 2562) ภาพรวมการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปี2562 การจัดงานสมัชชาสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และการจัดงานสมัชชาพลเมืองจังหวัดขอนแก่น ให้คณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ


และได้กำหนดแนวทางการทำงานในปี 2563 ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้จังหวัดขอนแก่น มีบรรยากาศเอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว และการใช้เพื่อการออกกำลังกาย และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันจัดการแบบบูรณาการ สร้างและให้ความรู้ รณรงค์สร้างความตระหนักตื่นตัว ส่งเสริมให้มีระบบและโครงสร้างที่ส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่


2) ชุมชนร่วมใจ ใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะของคนขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพภาคพลเมืองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดการการบูรณาการแผนความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น และ 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง มีเป้าหมายเพื่อ “พัฒนาคุณภาพชีวิต สิทธิเท่าเทียม เปราะบางสู่สังคมไม่ทอดทิ้งกัน” โดยเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้และเข้าถึงสิทธิ การเข้าถึงสิทธิด้านการศึกษา และการเข้าถึงสิทธิด้านการมีงานทำ


จากนั้น เป็นการสรรหาประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น แทนชุดเดิมที่มี นายวิรัช มั่นในบุญธรรม เป็นประธาน ดร.สุพัฒน์ จำปาหวาย และนายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา (ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวถนน) เป็นรองประธาน ได้ครบวาระ ซึ่งประธานและรองประธานชุดใหม่ ได้แก่ นายกฤตภาส ปรุงศรีปัญญา ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวถนน เป็นประธาน พันโท ดร.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชน ภาคอีสาน และ ดร.สายัณต์ แก้วบุญเรือง อาจารย์ประจำวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น เป็น รองประธาน

 

Related posts