พัทลุง-ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพลูและขมิ้น ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ

พัทลุง-ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพลูและขมิ้น ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ

 

 


วานนี้ (15 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพลูและขมิ้น ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดขึ้น ซึ่งมีคณะกรรมการ ตัวแทนเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของสมาชิกเกษตรกรเพื่อรวบรวมผลผลิต และการสร้างเครือข่ายทางการตลาดเพื่อให้มีการอำนาจการต่อรองทางด้านราคา


สำหรับพื้นที่เพาะปลูกพลูในจังหวัดพัทลุง มีจำนวน 171.63 ไร่ 254 ครัวเรือน ปลูกมากที่สุดอำเภอเมือง 132.39 ไร่ 193 ครัวเรือน รองลงมาอำเภอกงหรา 17.52 ไร่ 36 ครัวเรือน และอำเภอศรีนครินทร์ 7.15 ไร่ 5 ครัวเรือน ส่วนพื้นที่เพาะปลูกขมิ้นในจังหวัดพัทลุง มีจำนวน 5.25 ไร่ 5 ครัวเรือน ปลูกมากที่สุดอำเภอศรีบรรพต 4.25 ไร่ 3 ครัวเรือน รองลงมาอำเภอเมือง 0.75 ไร่ 1ครัวเรือน และอำเภอศรีนครินทร์ 0.25 ไร่ 1ครัวเรือน.


………………………………..

Related posts