อบต.เขาไม้แก้ว จัดฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

อบต.เขาไม้แก้ว จัดฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

(การจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น 24 พ.ค.67 ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

 

โดยมี ดร.สมชัย ไทยสงวนกุล ประธานบริหาร บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริการ นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์ (ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด) โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง แนวทางฯ จากส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของโครงการ ประชาชน ตามที่บริษัท เฮอร์มีส โคออพเปอเรชั่น จำกัด มีแผนที่จะพัฒนา “โครงการนิคมอุตสาหกรรมเฮอร์มีส”
ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,231 ไร่ ร่วมกับการนิคม

 

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และที่ผ่านมา รงการได้จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึก และการประเมินทางเลือกโครงการ หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ส่วนในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

   

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะต่อผลการศึกษาและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวเพื่อโครงการจะได้นำไปปรับปรุงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมได้มีการอภิปายแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างกว้างขวาง เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาต่อร่างแนวทางฯ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไป……

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts