‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ขึ้นเหนือให้กำลังใจ อสร.ผู้เสียสละเป็นสื่อกลางนำภารกิจแรงงานสู่พื้นที่

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พบปะอาสาสมัครแรงงาน จ.เชียงราย ยกย่องอาสาสมัครเป็นผู้เสียสละ มีจิตอาสา ฟันเฟืองขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงรายจำนวน 124 คน ให้การต้อนรับ โดย รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า

อาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่า อาสาสมัคร เป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ผู้ที่ทำหน้าที่ ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบภารกิจต่าง ๆ ในด้านส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

รศ.ดร.จักษ์ฯ ยังได้กล่าวชื่นชมอาสาสมัครแรงงานทุกท่าน เพราะการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเสียสละ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในชุมชนและสังคมที่ท่านเกี่ยวข้อง สอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดให้แก่ลูกจ้าง/นายจ้างในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังแจ้งเบาะแสสถานการณ์/เหตุการณ์ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

“ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร รวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในภารกิจด้านแรงงาน และการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมฯ แล้ว ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป” รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวในท้ายสุด

Related posts