อบต.เขาคันทรง จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี2565

อบต.เขาคันทรง จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี2565


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่อาคารชั้น2 อบต.เขาคันทรง นายมะลิ กลั่นด้วง นายกอบต.เขาคันทรง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายธงไชย สว่างอารมณ์ รองนายกอบต.เขาคันทรงกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ เพื่อให้ กลุ่มอสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)นำโดยนางกมล ทิพย์รุ่งศิริเอกรัตน์ ประธานอสม.มีความรู้ความเข้าใจใน การรักษาพยาบาลและการรักษาโรคเบื้องต้นสามารถเป็นที่พึ่งพิงในชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพได้


โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางธัญยธรณ์ ศิโรจน์ธนาชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี มาเป็นวิทยากร พร้อมทั้งคณะ มาให้ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน, การรักษาพยาบาลเบื้องต้น, การรักษาโรคอย่างง่าย,การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูร่างกาย ประชาชนในชุมชนที่มีภาวะพึ่งพิง และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน มาถ่ายทอดความรู้ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และแบ่งกลุ่มสาธิต


ทั้งนี้ในพิธีเปิดมีหัวหน้าส่วนราชการ นายธีรพันธ์ เจริญผล รองนายกอบต.เขาคันทรง และสมาชิกสภาอบต.เขาคันทรง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามรถให้คำแนะนำและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนได้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนต่อไป ชำนาญ ใจเอื้อ/ชลบุรี

 

Related posts