จ.นครนายก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดงานชุมชุมยุวการชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี

จ.นครนายก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดงานชุมชุมยุวการชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อฝึกฝนเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี

9 กันยายน 2565 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก ตำบลสาลิกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมชุมนุมประกอบพิธีถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจุดเทียนมหามงคล จุดโคมเทียน กล่าวบทอาเศียรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ก่อนเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมีนายสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และคณะ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน ทั้งนี้กิจกรรมยุวกาชาด เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งหวังให้สมาชิกยุวกาชาดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเอง ปลูกฝังความเป็นผู้มีอุดมคติที่ดี มีความรู้ความชำนาญ ในเรื่องการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้

จะทำให้ยุวกาชาดในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ทำความรู้จักกันให้มากขึ้น และสามารถเรียนรู้ ฝึกทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายยุวกาชาดในจังหวัดให้มีพลังความรักความสามัคคีที่ดีต่อกัน ในพิธีดังกล่าวได้มีการกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีนายชุมศักดิ์ ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดนครนายก เป็นผู้นำกล่าว จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุมฯ และเยี่ยมเข้าร่วมชุมนุม ก่อนเดินทางกลับ


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts