เทศบาลนครแหลมฉบังจัดกิจกรรมคิกออฟตามโครงการพัฒนาความสะอาดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบังจัดกิจกรรมคิกออฟตามโครงการพัฒนาความสะอาดสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองแหลมฉบัง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ที่ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม คิกออฟตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด ทั้งนี้จากนโยบายของจังหวัดชลบุรีและคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่น่าพักอาศัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น

นอกจากนี้เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนตลอดจนชาวบ้านในชุมชน ตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่าอาศัยมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบที่แตกต่าง โดยทำการพัฒนาทำความสะอาดในเขตเทศบาลทั้ง 23 ชุมชน โดยเริ่มนำร่องโครงการจากถนนเมืองใหม่กลาง และดำเนินการในทุกสัปดาห์ จนกว่าจะครบทุกชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จิตอาสาสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 300คน

จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา 088-9499879

Related posts