เทศบาลเมืองศรีราชาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลเมืองศรีราชา สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ ศูนย์การค้า และ ชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีราชา

เทศบาลเมืองศรีราชาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างเทศบาลเมืองศรีราชา สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ ศูนย์การค้า และ ชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีราชา

ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดด้วยปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชา มีปริมาณขยะประมาณ 30.12 ตันต่อวัน ซึ่งมาจากการดำรงชีวิตของประชาชนและจากการท่องเที่ยว โดยมีปริมาณขยะเฉลี่ย 1.29 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่เทศบาลเมืองศรีราชาต้องตระหนัก และเร่งรีบดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงมีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นหากนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจเพิ่มโอกาสที่เชื้อจะแพร่กระจายไปสู่คนในชุมชนต่อไปได้จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

เพื่อการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลเมืองศรีราชา สถานศึกษา หน่วยงานราชการในพื้นที่ศูนย์การค้า และ ชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่ตำบลศรีราชาที่มีเจตจำนงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย นับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลศรีราชา ร่วมกันดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดผลดีต่อส่วนรวม และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนเพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ในสถานที่ทำงาน
เขตอาณาบริเวณพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts