สระแก้ว-ภาคเอกชนเร่งศึกษาสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อความมั่นคงทางสาธารณูปโภค โดยใช้ชานอ้อย ไม้สับและใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง รณรงค์ลดการเผาอ้อยในอนาคต

สระแก้ว-ภาคเอกชนเร่งศึกษาสร้างโรงผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อความมั่นคงทางสาธารณูปโภค โดยใช้ชานอ้อย ไม้สับและใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิง รณรงค์ลดการเผาอ้อยในอนาคต

 


*****วันนี้ นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการของเขตของการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทน้ำตาล นิวกว้างสุ้นหลี จำกัดตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่อาคารศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ อุปถัมภ์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ววัตถุประสงค์ของโครงการ ตามที่บริษัทน้ำตาล นิวกว้างสุ้นหลี จำกัด มีแผนดำเนินโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำตาลโดยมีแผนการเตรียมอ้อเข้าสู่โรงงานที่เหมาะสม ในการย้ายสถานที่ตั้งโรงงานไปตั้งที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

มีกำลังการผลิต 20400 ตันอ้อย/วันดังนั้นจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้า โดยโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการไอน้ำและไฟฟ้าให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อให้เพียงพอกับกำลังการผลิตของโรงงานผลิตน้ำตาล 20400 ตันอ้อย/วันโดยดำเนินการในที่ดินของโรงงานผลิตน้ำตาลบริษัทน้ำตาล นิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐแล้วยังจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสาธารณูปโภคด้านระบบไฟฟ้า อีกทั้งโครงการใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิงหลักซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลไม้สับที่มีอยู่มากในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งใบอ้อยจากพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยของบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลีจำกัด เพื่อลดการเผาอ้อย เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไอน้ำและไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาล


*****โดยโครงการมีกำลังผลิตติดตั้งเท่ากับ 85 เมกะวัตต์ ซึ่งจะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ กังหันไอน้ำแบบความดันย้อนกลับขนาด 25 เมกะวัตต์ จำนวน 1 ชุดและขนาด 20 เมกะวัตต์จำนวน 1 ชุดและกังหันไอน้ำแบบควบด้านขนาด 20 เมกะวัตต์ จำนวน 2 ชุดและหม้อไอน้ำขนาด 150 ตัน/ชั่วโมงจำนวน 4 ชุดและขนาด 80 ตันต่อชั่วโมงจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เกินความต้องการใช้ของโรงงานผลิตน้ำตาลโครงการจัดจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต


*****โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 2 อำเภอ 33 หมู่บ้าน เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพียงกัน จำนวน ประมาณ 800 คน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้คัดค้านที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างการผลิตการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ก็ได้เข้าร่วมเวที เพื่อที่จะแสดวความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของการคัดค้านให้ที่ประชุมได้รับทราบซึ่งบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จะได้รวบรวมความคิดเห็นเสนอ เพื่อหาความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


***ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts