สระแก้ว-ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 2 หลังได้รับรองจาก กกต.สระแก้ว เปิดนโยบายลงพื้นที่หาเสียง

สระแก้ว-ผู้สมัคร นายก อบจ.เบอร์ 2 หลังได้รับรองจาก กกต.สระแก้ว เปิดนโยบายลงพื้นที่หาเสียง

 


***** ดร.สมาน บูชารัตนชัย ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 2 กล่าวว่า วันอาทิตย์ ที่ 20 รันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. โปรดเลือกเบอร์ 2 เป็นนายก อบจ.สระแก้ว เราจะพัฒนา สระแก้วไปด้วยกับเราตามนโยบาย 1.ชุมชนคิด อบจ.ทำ 2.ถนนคอนกรีต ทุกตำบล ทุกปิ 3.น้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภค 4.กีฬาสร้างสุขภาพ 5.น้ำเพื่อการเกษตรโดยระบบท่อ 6.โรงเรียน EP 7.เมืองท่องเที่ยว ชายแดน 8.เศรษฐกิจ นำเข้า-ส่งออก 9.กล้องจับโจร 10.ชุมชน-ตลาด สะอาด 11.อาหารอินทรีย์ ปลอดสารพิษ 12.เปลี่ยนชยะเป็นไฟฟ้า 13.แปรรูปผลผลิต เพิ่มมูลค่า 14.สร้างอาชีพใหม่เพิ่มร้ายได้ 15.สระแก้วเมืองสีเขียว 16.ชมชนสว่างด้วย โซล่าเซลล์ 17.แก้มลิง แก้ภัยแล้ง 18.ติวเตอร์เพิ่มความรู้ 19.ตลาดกลางสินค้เกษตร 20.สเคราะห์คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส


*****ดร.สมาน บูชารัตนชัย ว่าที่ผู้สมัคร นายก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 2 กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้ถือเป็นในสภาวะไม่ปกติท่ามกลางโรคระบาดโควิด19 ถ้าได้รับความไว้วางใจให้ผมได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้วตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จะทำงานร่วมกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทุกท่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสระแก้วให้อยู่ดี มีสุขเป็นสำคัญ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ ตามที่กได้แสดงเจตจำนงไว้ต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ในการที่จะดำเนินนโยบายที่ได้กำหนดก่องานใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา คมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” ตามแผนพัฒนานโยบายรัฐบาล และในการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ต้องเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด


*****สำหรับนายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ผู้สมัคร นายก อบจ.สระแก้ว เบอร์ รอผลรับรอง จาก กกต.สระแก้วจึงลงพื้นที่หาเสียง ส่วนนโยบาย กำลังวางแผนร่วมกับทีมงานจัดทำเพื่อจะให้สดุดตาสดุดใจเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนมาลงคะแนนให้ดังกล่าว
***** นางขวัญเรือน เทียนทอง ผู้สมัครนายก อบจ.สระแก้ว เบอร์ 3 หลังจากได้รับรอง จาก กกต.สระแก้วแล้วก็ต้องรอเอาฤกษ์เอาชัยที่จะลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนในการขอคะแนนเสียงให้ได้รับความไว้วางใจดังกล่าว
*****ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดทั้ง 9 อำเภอยังเงียบอยู่คงจะรอผลรับรองจาก กกต.สระแก้วจึงจะลงพื้นที่หาเสียงเพื่อวังผลคะแนนต่อไป

 

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ / ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts