อบต.บ่อวินจัดกืจกรรมวันวิสาขบูชานำข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2565

อบต.บ่อวินจัดกืจกรรมวันวิสาขบูชานำข้าราชการ พนักงาน ร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2565

เมื่อเวลา09.30น.วันที่ 12พ.ค.2565 ที่วัดพันเสด็จใน หมู่4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวิน ได้มอบหมายให้ นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานอบต.บ่อวินและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ รวม50คนทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 โดยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระสงฆ์ ก่อนที่จะร่วมกัยเวียนเทียน รอบพระอุโบสถวัดพันเสด็จใน 3รอบ เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว

ที่ถือได้ว่าเป็นวันคล้ายวันที่ “ประสูติ” ของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาได้ “ตรัสรู้” เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงกอปรไปด้วย “พระบริสุทธิคุณ”, “พระปัญญาคุณ” ผู้ซึ่งได้ทรงสั่งสอนประกาศพระสัจธรรม คือ ความจริงของโลก แก่ชนทั้งปวงโดย “พระมหากรุณาธิคุณ” จวบจนทรง “เสด็จดับขันธปรินิพพาน” ในวาระสุดท้าย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของทางอบต.บ่อวิน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไป

ชำนาญ ใจเอื้อ/ชลบุรี

Related posts