ชลบุรี-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิ๋ว

ชลบุรี-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว จัดกิจกรรมโครงการลูกเสือจิ๋ว

วันนี้ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้ นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ยังถาวร ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว นายอานนท์ บุญธรรม เลขานุการนายก อบต.เขาไม้แก้ว นางสาวพิชยา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พ.จ.อ เจษฏา ครองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดโครงการลูกเสือจิ๋ว ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว


นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าว ลูกเสือ ภาพที่คุ้นเคยคือ มีกลิ่นของการผจญภัยอยู่นิดๆ เช่น การเดินทางไกลฝึกก่อกองไฟและทำอาหารในพื้นที่ ธรรมชาติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อโลกเปลี่ยนไปและคนรุ่นใหม่ๆ เติบโตมาในเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก วิชาลูกเสือจึงถูกมองว่าล้าสมัย เด็กรุ่นใหม่เกิดมาในยุคใช้โทรศัพท์มือถือ เมื่อตัวป้อนเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิม จึงใช้ไม่ได้ “วิซาลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตคือโอกาสทองในการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งซึ่งทำได้ตั้งแต่ปฐมวัย สร้างคุณค่าวิชาลูกเสือ โดยใช้ช่วงเวลาเรียนให้เป็นชั่วโมงในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เรียนรู้ แบบเด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตัวเด็กไปจนเติบโต เกิดทักษะในชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องอาศัย ทุกองคาพยพให้ขยายผลให้มากขึ้น


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาในเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จึงได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยบูรณาการกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับวิธีการลูกเสือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้เด็กมีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นมากขึ้น
2. เพื่อให้เด็กมีความรักและสามัคคีกัน
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัยโดยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ
โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆที่ร่วมกิจกรรม

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts