เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัดชลบุรี

เปิดโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัดชลบุรี

https://youtu.be/kpaxSrusaEw

เมื่อเวลา10.30น.(3เมษายน2566) ที่ศาลาหลังเล็กวัดเนินกระบก ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสุพจน์ เย็นใจเฉื่อย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พร้อมด้วย พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา พระครูญาณประยุต เจ้าคณะตำบลบ่อวิน พระครูปลัดพิสิทธิ์ สุจิตุโต เจ้าอาวาสวัดเนินกระบก พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน นายกิตติโชติ แต่งประกอบ กกตร.สภ.บ่อวิน นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎรบำรุง) เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกันเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ชุมชนเนินกระบก หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา

โดยศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 จัดทำโครงการขึ้นเพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน ชาวชุมชนเนินกระบก และประเทศชาติ โดยโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ มีตำรวจและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เน้นย้ำการค้นหา ลดผู้เสพ ใช้ชุมชนบำบัดคืนคนดีสู่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันออก ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ที่ตำรวจมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ ทั้งการปราบปรามขยายผล ยึดทรัพย์

โดยเฉพาะมิติการป้องกันโดยขับเคลื่อนผ่าน โครงการชุมชนยั่งยืนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ป่วยจิตเวชต่างๆ ซึ่ง ตร. ดำเนินการมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 3 มีชุมชนยั่งยืนกว่า 3,000 ชุมชน หลักการชุมชนยั่งยืน คือ การสร้างความร่วมมือในชุมชุม ค้นหาผู้เสพ มีฐานข้อมูลผู้เสพ บูรณาการร่วมกันของภาครัฐ 4 เสาหลัก ประกอบด้วย ตำรวจ สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง และ ท้องถิ่น ในการร่วมค้นหาผู้เสพ นำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูตามรูปแบบ CBTx โดยใช้ชุดปฏิบัติการยั่งยืน จัดกิจกรรมบำบัดในรูปแบบผสมผสาน ทั้งศาสนาบำบัด อาชีพบำบัด และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำบัด ซึ่งจะเป็นการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง เพราะตำรวจไม่สามารถทำได้ทุกหมู่บ้าน แต่จะเน้นหมู่บ้านที่มีปัญหามากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพ โดยเชื่อว่า โครงการชุมชนยั่งยืนฯ คือ คำตอบสุดท้ายของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม จนเกิดความยั่งยืนเป็นสังคมสีขาวปลอดยาเสพติด


โดยมีพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่าง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเนินกระบก กับ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน ในฐานะที่หมู่บ้านเนินกระบก หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท โดยมีภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมต่างๆ


พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน กล่าวว่า โครงการชุมชนยังยืนด้วยปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานีดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในชุมชนแบบยั่งยืน แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่เข้าไปสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจหาผู้เสพในชุมชน เข้าเอกซเรย์พื้นที่แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล

หลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินการส่งมอบพื้นที่แล้ว จะประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็ง เพื่อความภาคภูมิใจของสังคม ชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านชุมชน ของตนเองให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน นั้นได้จัดโครงการ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะลงพื้นที่ ติดตามผลระยะเวลา 3 เดือน เพื่อนำกลุ่มผู้ที่ติดสารเสพติด มาเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูต่อไป
โดยภายในงานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มี ชุดปฏิบัติการ Cyber Village สภ.บ่อวิน พร้อมข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมเข้าร่วม โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในครั้งนี้

 

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts