แสนสุขผนึก วช. จัดอบรม “โครงการการนำนวัตกรรมบริหารจัดการแผงขายสินค้าในพื้นที่หาดบางแสน “

แสนสุขผนึก วช. จัดอบรม “โครงการการนำนวัตกรรมบริหารจัดการแผงขายสินค้าในพื้นที่หาดบางแสน “

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรม “โครงการการนำนวัตกรรมบริหารจัดการแผงขายสินค้าในพื้นที่หาดบางแสน ” เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล แอพพลิเคชั่นค้นหาร้านค้าและจุดบริการของเทศบาลฯ และอบรมให้ผู้ประกอบการ


นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้เล็งเห็นปัญหาและความจำเป็นที่เกิดขึ้น จึงได้ทาการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ “การนานวัตกรรมบริหารจัดการแผงขายสินค้าในพื้นที่หาดบางแสน” ให้กับ สถาบัน ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) โดยมี คุณธนัทเทพ จิระประวัติตระกูล เป็นหัวหน้าโครงการในการดำเนินงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งทีมวิจัยได้ทำการสำรวจสภาพปัจจุบันเชิงลึก ดำเนินการค้นหานวัตกรรมการจัดการจัดทำฐานข้อมูล นำมาประยุกต์ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น ทำการ สอบถามความคิดเห็นและปรับปรุงแอพพลิเคชั่นก่อนจะนำมาจัดทำการอบรมบุคลากร ภายใน และในขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลนวัตกรรมที่ได้รวบรวมจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้มีการปรับปรุง ปรับใช้เรียบร้อยแล้ว มาเผยแพร่สู่แผงขายสินค้า และ ผู้เยี่ยมเยียนเพื่อใช้จริง ก่อนจะวางระบบติดตามประเมินผลโครงการต่อไป


นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข กล่าวว่า การนำนวัตกรรมบริหารจัดการ (Innovation management) มาปรับใช้ ช่วยพัฒนาให้พื้นที่แผงขายสินค้า ริมหาดบางแสนได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ กับแผงค้าบริเวณชายหาด เทศบาลเมืองแสนสุข และผู้เยี่ยมเยือน ทั้งสามารถบริหารจัดการแผง ร้านค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้แก่แผงค้าและขยายเพดาน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมร้านค้าในพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เยี่ยมเยือน เพิ่มขึ้นอีกด้วย

Related posts