ชลบุรี​-สัตหีบเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์

ชลบุรี​-สัตหีบเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์

 


นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยหลังพิธีเปิดนั้น ได้ขัดขบวนเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ออกจากวัดสัตหีบไปยังรอบตลาด

 


นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า หัวหน้าจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยทหารสังกัดกองทัพเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลพ่อค้า และประชาชนจิตอาสาทุกท่าน ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จประปรเมนทร รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชคารในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐกาดเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้น พื้นฐานของชาติให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษาสืบสาน ต่อยอดในวันนี้ ท่านทั้งหลายมาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้ตากสินมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และร่วมกันรณรงค์กรรักษาวินัยจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม2563 โดยทำตัวเป็นแบบอย่างและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ในอันตรายจากการประมาท ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts