ฉะเชิงเทรา-นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เดินหน้าลงพื้นที่ต่อเนื่อง มุ่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวแปดริ้ว

ฉะเชิงเทรา-นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เดินหน้าลงพื้นที่ต่อเนื่อง มุ่งแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวแปดริ้ว

 


วันที่ 3 ม.ค. 2563 ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายประเทือง สุขเกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหาร อบจ.ฉะเชิงเทรา สมาชิกสภา อบจ.ฉะเชิงเทรา ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ม.2 และ ม.17 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนัก


หลังจากทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จะดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรกลให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ในการจัดทำฝายทดน้ำ บริเวณปากคลองหลอดตาขิง ที่เชื่อมต่อกับคลองนครเนื่องเขต เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้งให้กับประชาชน ซึ่งจะทำให้คลองดังกล่าวสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง ช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวให้มีน้ำในการทำนาได้ตลอดฤดูจนถึงเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ อบต.คลองนครเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา
จากนั้น ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่ ม.17 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา


ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้ดำเนินการขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งรับผิดชอบคลองที่ได้รับการถ่ายโอนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราจากกรมชลประทาน จำนวน 41 คลอง เป็นระยะทาง 358.5 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำโครงการขุดลอก บำรุงรักษา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองบ้านใหม่-บางขวัญ-บึงเทพยา

จึงได้จัดส่งเครื่องจักรกล ประกอบด้วย รถขุดตีนตะขาบแขนยาว เรือพอนทูน และเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง เข้าดำเนินการภายในคลองบ้านใหม่–บางขวัญ–บึงเทพยา ความยาว 23.250 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาและวัชพืช และทำฝายทดน้ำ เพื่อผันน้ำเข้าสู่คลอง โดยตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 สามารถสูบน้ำได้วันละ 25,920 ลูกบาศก์เมตร ทำให้คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในฤดูแล้งที่จะมาถึง ช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวให้มีน้ำในการทำนาได้ตลอดฤดูจนถึงเก็บเกี่ยวข้าว โดยครอบคลุมพื้นที่ ต.ศาลาแดง ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว และ ต.คลองนครเนื่องเขต ต.บางขวัญ ต.ท่าไข่ อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา อีกด้วย

Related posts