ผอ.ประยุทธฯ นำคณะบุคลากร สพร. เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านปลัด ศธ.

ผอ.ประยุทธฯ นำคณะบุคลากร สพร. เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ท่านปลัด ศธ.

 

เมื่อเวลา 13.35 น. วันที่ 2 มกราคม 2563 นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) นำคณะ บุคลากร จนท. พนักงาน ศูนย์การเรียนรู้วังจันทร์เกษม ภายใต้สังกัด สพร. ร่วมมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ นายประเสริฐฯ ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรปีใหม่ ให้ นายประยุทธฯ ผอ.สพร. บุคลากร จนท. สพร. สนง.กศน. ทุกท่าน ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา ศธ. และกล่าวว่าในปี 2563 นี้ จะเป็น “มิติใหม่การศึกษา” สิ่งที่เป็นความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของเรา ขอให้พัฒนาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เพื่อทำให้การศึกษาของชาติเป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศชาติได้ต่อไปอย่างที่เรามุ่งหวัง…Wow!!…. Wow!!…. Wow!!….

สิ่งใดที่เป็นความมุ่งหวังและตั้งใจของทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติ ส่งผลเป็นพลังให้ทุกท่านมีความสุข เจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ มีความประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ตลอดปี 2563 และตลอดไป


เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts