อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าจัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่5 พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและนำศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าจัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่5 พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและนำศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

 


วันนี้ (7 ม.ค.62) ที่ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรารุ่นที่ 5 โดยมี นายไพรินทร์ หนูมาก ประธานสภา อบจ. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 450 คน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2563 พร้อมนำคณะศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน


ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพหลักกลุ่ม ( Clusters) ที่1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 45 แห่ง จาก 9 อำเภอ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำขยะเข้ามาทิ้งภายในศูนย์กำจัดขยะฯ ประมาณ 150 ตัน ต่อวัน และปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น EEC ซึ่งอีก 8 ปี จะมีปริมาณขยะวันละ 5,571 ตัน ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษต่าง ๆ ศูนย์กำจัดขยะฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2560 มีขยะมูลฝอยจำนวน 40 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยเข้าจำนวน 150 ตัน ต่อวันหากไม่ดำเนินการให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน ในการลดขยะภายในครัวเรือน และศึกษาดูงานจังหวัดที่ดำเนินการลดขยะต้นทางเป็นผลสำเร็จภายใน 5-10 ปีข้างหน้าอาจรับมือเรื่องขยะไม่ไหว


นายกอบจ.ฉะเชิงเทรา กล่าวต่อว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัดโครงการอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม และศึกษาดูงาน รุ่นที่ 5 ขึ้น เพื่อจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดสะอาดและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดฉะเชิงเทรา

*****************

Related posts