ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ นายกฯไมตรี ประเสริฐ ให้ความใส่ใจปัญหาโรคไข้เลือดออก ฝีดาษลิง ขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน ฯลฯ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ นายกฯไมตรี ประเสริฐ ให้ความใส่ใจปัญหาโรคไข้เลือดออก ฝีดาษลิง ขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน ฯลฯ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

# เวลา 10.00 นาฬิกา วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (ชั้น6) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายมานพ พันธ์วร ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 มี นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นายภักดี หอมเสียง รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรี นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาฯ) พร้อมด้วย เลขานุการนยากเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะที่ปรึกษา(พิเศษ)นายกเทศมนตรี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงานต่างๆสำนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับการ สภ.ดอนหัวฬ่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

โดยในที่ประชุมทางนายมานพ พันธ์ุวร ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่4/2566 และ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 จึงขอประกาศแจ้งให้ได้ทราบทั่วกัน นายตรีทัช ประดิษฐ์วงษ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่2 ) ประจำปีงบประมาณ 2566 รายงานผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยทางสมาชิกสภาฯ ได้ยกมือให้ความเห็นชอบไปด้วยดี และ ในช่วงวาระอื่นๆ ของการประชุมสภาฯ ทางนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ กล่าวในที่ประชุมว่า ช่วงหน้าฝนได้ให้ความห่วงใยประชาชนและเด็ก เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายอย่างใกล้ชิด

รวมไปถึงปัญหาโรคฝีดาษลิงแพรระบาด สร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชน และ ปัญหาขยะมูลฝอย ได้ให้ความใส่ใจแและดูแลรักษาความสะอาดอย่างใกล้ชิด ห้ามไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะ ทิ้งโต๊ะ เตียง เก้าอี้ รวมถึงห้ามโปรยใบปลิว แผ่นนามบัตรปล่อยให้กู้เงิน ไปตามท้องถนน ฯลฯ หากใครกระทำผิดจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับตัวผมเองได้ให้ความสอดส่องดูแลปัญหาขยะมูลฝอยมาโดยตลอด และ ในช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ได้มีการป้องกันและเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม ได้ดำเนินการขุดวางท่อ ขุดลอกลำรางระบายน้ำ คู คลอง ฯลฯ ให้เป็นไปด้วยดี เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไป และในช่วงฤดูฝน นี้ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องฝนตกน้ำท่วมมาโดยตลอด

 

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว โทร 081 8620247

Related posts