เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมหารือการพัฒนา จชต.กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชี้ระบบการศึกษาสามารถลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ พร้อมหนุนการพัฒนางานวิจัยให้สามารถต่อยอดความยั่งยืนในอนาคต

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมหารือการพัฒนา จชต.กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชี้ระบบการศึกษาสามารถลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ พร้อมหนุนการพัฒนางานวิจัยให้สามารถต่อยอดความยั่งยืนในอนาคต

 


ที่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมพบปะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์รวมถึงหารือการดำเนินงานให้สอดรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ชมตัวอย่างการขยายพันธุ์พันธุ์ไผ่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงได้พูดคุยและรับฟังการบรรยายพิเศษถึงการนำหลักสูตรทางการศึกษามาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน และรับชมวีดีทัศน์การดำเนินงานที่ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อสร้างปัญญาชนคนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าทุกส่วนของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีความสำคัญต่อการพลิกสถานการณ์ภาคใต้ให้ดีขึ้น เพราะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯเป็นกลไกตอบโจทย์ที่ทำให้ผู้คนเข้าถึงโอกาส โดยสามารถผลิตบุคลากรที่สำคัญรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ อาทิ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆมากมายชี้ให้เห็นว่าสถาบันสามารถลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง และที่สำคัญระบบการศึกษาสามารถสร้างคนและสร้างสังคมให้เข้มแข็งตอบโจทย์การมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาด้านภาษาที่หลากหลายเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่เมืองเศรษฐกิจและที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯสามารถดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างสง่างาม


ด้าน ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เผยว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ถือเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสำคัญและใช้กลไกทางทางวิชาชีพในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหลังจากได้รับนโยบายเรื่องการพัฒนาไผ่จาก ศอ.บต. ทางมหาวิทยาลัยฯได้ตั้งคณะทำงานเพื่อการพัฒนาวิเคราะห์เพาะเนื้อเยื่อพันธุ์ไผ่จนสามารถขยายและเพาะพันธุ์ได้จำนวนมาก ซึ่งหลังจากนี้จะนำพันธุ์ไผ่ที่ ศอ.บต. ต้องการมาทำการเพาะพันธุ์เพื่อให้สามารถขยายนำเข้าสู่พื้นที่ต่างๆต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯมีโครงการวิจัย นวัตกรรมและพื้นที่ศูนย์วิจัยที่โดดเด่น พร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สนับสนุนด้านวิชาการและผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยการพัฒนายางพารา และศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต. ได้ชื่นชมถึงการดำเนินงานและพร้อมที่จะร่วมต่อยอดและผลักดันเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

Related posts