สระแก้ว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดฝุ่นละออง PM 2.5

สระแก้ว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร รณรงค์ตัดอ้อยสด ลดฝุ่นละออง PM 2.5

 


*****เมื่อเวลา11.30 น.ของวันนี้ (20 ม.ค.) ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อย บ้านหนองผักหนามตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การตัดอ้อยสด โดยสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นร่วมกับบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดมหาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกอ้อยบ้านหนองผักหนาม จัดขึ้น


*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก กว่า 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 สาเหตุหนึ่งเกิดจาก การเผาในที่ โล่งและช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นช่วงฤดูการตัดอ้อย เกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการตัดอ้อย ด้วยการเผาก่อนตัด ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สร้างปัญหามลภาวะ สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและปริมาณของผลผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่เกษตรสร้างการรับรู้จัดอบรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเผาและประโยชน์ที่จะได้รับจากการไม่เผาในพื้นที่ของเกษตรกร

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อย บ้านหนองผักหนามเป็นกลุ่มผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของอำเภอวังน้ำเย็น มีปริมาณผลผลิตอ้อยรวมกัน ปีละกว่า 30,000 ไร่ จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงาน มีแผนการ ดำเนินการของบประมาณกับรัฐบาลในรูปแบบของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในโครงการซื้อรถตัดอ้อยขนาดใหญ่เพื่อทดแทนแรงงานคนในปี 2563 เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถตัดอ้อยขนาดใหญ่แก้ไขปัญหาด้านแรงงานและส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดการเผาและลดปัญหามลภาวะทางอากาศ


*****นายประจักษ์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานในภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว การรวมกลุ่มเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มผู้ผลิตอ้อยโรงงานในแต่ละปี มักเกิดปัญหาอยู่เป็นประจำในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน ในการตัดอ้อยการขาดแคลนเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยการตัดอ้อย ส่งผลกระทบทั้งกระบวนการผลิตก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ จากสภาพปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้มีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาพี่น้องเกษตรกรที่เผชิญอยู่

รัฐบาลมีนโยบายดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆผ่านศูนย์เรียนรู้และกลุ่มเกษตรกรพร้อมทั้งจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่กลุ่มที่มีความเข้มแข็งและศักยภาพเพื่อต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลโดยเฉพาะการตัดอ้อยสด ลดการเผา ซึ่งจังหวัดสระแก้ว มีเกษตรพืชอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของจังหวัดสระแก้วปีหนึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 400,000 ไร่ดังกล่าว

# สมศักดิ์ สระแก้ว รายงาน

Related posts