สระแก้ว-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3สระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามโครงการช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัยพื้นที่อำเภอตาพระยา

สระแก้ว-สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3สระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามโครงการช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัยพื้นที่อำเภอตาพระยา

 

*****วันนี้ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอตาพระยาและอำเภออรัญประเทศ เพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพการดำเนินโครงการในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดสระแก้ว


*****ทั้งนี้นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทั้งหมดจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ อำเภอตาพระยา 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขุดลอกคลองหางม้า บ้านตะโกหมู่ที่ 3 ตำบลตาพระยา โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะลุงเจริญ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลตาพระยา และโครงการขุดลอกคลองขยาย บ้านโคคลานหมู่ที่ 1 ตำบลโคคลาน ส่วนพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขุดลอกคลองจาก อ่างน้องคะนิง ถึงทางแยก วัดโนนโกหมู่ 3 ตำบลหนองสังข์ โครงการขุดลอกคลองสะพานสิบบาท เพื่อเกษตรกรและปศุสัตว์ใน บ้านไทยสามารถหมู่ 3 ตำบลบ้านด่าน และโครงการขุดลอกคลองน้ำประปาหมู่ที่ 3 บ้านหนองบ้านไทยสามารถกองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภออรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน

จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินมาตลอด ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามผลจังหวัดสระแก้วจะลงมาติดตามเป็นระยะและฝากให้เจ้าของพื้นที่ช่วยกันรักษาและดูแล เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 งบกลางกรณีฉุกเฉินเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย จำนวน 441 โครงการ งบประมาณ 178 ล้านบาท มีการดำเนินการโครงการแล้วเสร็จแล้ว จำนวน 419 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการ 169 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 ) เป็นร้อยละ 94.25% อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 9,176,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.25%


*****ด้านนายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 3 กล่าวว่า พื้นที่อำเภอตาพระยา โคกสูง และในพื้นที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยน้ำใต้ดิน จ.สระแก้วแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ดังนั้น สส.สระแก้วเขต3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมช่วยเหลือชาวบ้านตั้งเป้าทำทุกบ้านทุกครัวเรือนเป็นพื้นที่นำร่อง แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการสร้างแหล่งน้ำใต้ดิน ปริมาณน้ำในสระ สามารถกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี และยังเพิ่มความชุ่มชื้นในบริเวณใกล้เคียงได้ด้วย

หลังจากนั้นได้ขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นการขุดบ่อขนาดเล็ก กระจายไปทุกหมู่บ้าน เป็นการใช้แก้ปัญหาภัยแล้งตามครัวเรือน รวมถึงพื้นที่การเกษตร ส่วนระบบเปิด เป็นการขุดบ่อหรือสระน้ำขนาดใหญ่ ขุดให้ทะลุชั้นดินเหนียวให้ถึงชั้นหินอุ้มน้ำ เพื่อให้หินในชั้นนี้ ดูซับน้ำลงสู่ชั้นใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม จ.สระแก้ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้ใช้พื้นที่ อำเภอตาพระยาและอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่นำร่องในโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยน้ำใต้ดิน” ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงเตรียมการที่จะขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในระยะต่อไป.

*****ภาพข่าวจาก นายสุชีวิน ปียะมิตตรบันนฑิต ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์สระแก้ว

Related posts