ชลบุรี -​มอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมพลังงานจังหวัดชลบุรีและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่ง มอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2562 โรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พื้นที่ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SStWA7XJGeY[/embedyt]

ที่ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อม นายธิติ สุขนิยม พลังงานจังหวัดชลบุรีและ นายสหเทพ ธรรมทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่ง ร่วมมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2562 โรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พื้นที่ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1


หน่วย สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซ ที่มีโครงข่ายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 กิโลเมตร บนมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดย ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เป็นที่ตั้งสำนักงานหลัก และเป็นศูนย์กลางการบริหารและควบคุมการขนส่งก๊าซ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลากว่า 38 ปี ด้วยความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี จึงได้มีการดำเนินงาน เพื่อร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา


ในด้านของการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ปตท. ได้ริเริ่มโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. โรงเรียนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 23 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียนใน
โรงเรียนรอบสถานีควบคุมก๊าซฯ และแนวท่อส่งก๊าชธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทราสมุทรปราการ และระยองบางส่วนโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. พื้นที่ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 ประจำปี2562 ในครั้งนี้

มีนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 102 ทุน จาก 34 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 60 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 ทุน และระดับอุดมศึกษา 6 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาท)
ทั้งนี้ยังได้มอบ สื่อการสอนให้คณะครูของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำไปใช้สอนพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และพร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พลังงานจังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่ง และผู้บริหารโรงเรียนคณะครู นักเรียนนักศึกษาร่วมกัน

Related posts