สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกว่าล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกว่าล้านบาท

 


พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 โดยมี คณะนายทหาร ผู้แทน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


นับเป็นปีที่ 19 ที่สหกรณ์ได้จัดสรรเงินกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ในปี2562 นี้ มีสมาชิกเสนอขอรับทุน โดยมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ รวม 398 ราย รวมเป็นเงิน 1,194,500 บาท คณะกรรมการดำเนินการ โดย ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อนุมัติให้บุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมดซึ่งในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมทบเงินทุนร่วมด้วย 50,000 บาท

โดยแบ่ง ออกเป็นทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษา จำนวน 19 ทุนทุนละ 5500 บาท ระดับอาชีวศึกษา 8 ทุน ทุนละ 3500บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 ทุน ทุนละ 3500บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 33ทุน ทุนละ 3500บาท ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 28 ทุนทุนละ 3500บาท ระดับอาชีวศึกษา 14 ทุนทุนละ 3000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 103 ทุนทุนละ 3000บาท ประถมศึกษา 129 ทุนทุนละ 2500บาท ระดับอนุบาล 49 ทุน ทุนละ 2500 บาท


พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบทุนในวันนี้ มีความอดทน อดออม ประหยัด รู้จักหน้าที่ของตน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา และขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts